na vrh

Politika privatnosti

Zaštita privatnosti i ličnih podataka:

Opšte informacije

TAR Grand privatnost podataka shvata veoma obziljno. U ovoj politici privatnosti Vas obaveštavamo o vrsti podataka koje prikupljamo, načinima prikupljanja, obrade, korišćenja, otkrivanja i prenosa Vaših ličnih podataka.

Sve informacije su sigurne, i nećemo ih ni pod kojim uslovima ustupati trećem licu bez zakonskog osnova, što Vam osigurava sigurno poslovanje sa firmom TAR Grand.

Zakonski osnov

Uslove prikupljanja i obrade ličnih podataka definišemo ovom Politikom privatnosti i podatke prikupljamo i obrađujemo na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018).

Povodom obavljanja delatnosti primenjujemo i odredbe drugih zakona koji regulišu aktivnosti odnosno komunikacije u cilju prodaje robe i usluga - Zakon o elektronskoj trgovini („Službeni glasnik RS“, br. 41/2009, 95/2013, 52/2019).

Podatak o ličnosti

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Korisnikom u smislu Pravilnika se smatra fizičko lice koje koristi usluge, a na koje se podaci o ličnosti odnose.
Podaci o ličnosti se obrađuju na osnovu Vašeg pristanka.

Rukovalac

Radi pravilnog i potpunog razumevanja predmeta regulisanja ove Politike privatnosti ukazujemo Vam da je, shodno zakonu, „Rukovalac“ fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade.

Rukovalac Vaših podataka o ličnosti je: TAR Grand, Beograd, Zrenjaninski put 153 V, PIB: 100212433.

Svrha prikupljanja podataka

Da bismo uspešno obradili Vašu porudžbinu, potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i broj telefona. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu porudžbine. Navedeno podrazumeva da Vaše lične podatke prvenstveno prikupljamo radi realizacije porudžbine.

Takodje, isti podaci se mogu koristiti zarad odgovora na Vaš zahtev ili upit, ili prilikom rešavanja reklamacija.

Vaše podatke prikupljamo i da bismo poštovali zakonske obaveze. Podatke prikupljamo tako što nam ih ustupite direktno (na primer, kada se registrujete na našem sajtu, kada nas kontaktirate putem sajta ili e-mail adrese, društvenih mreža, i sl.). Vaše podatke prikupljamo i kako bismo ustanovili na koji način koristite naš sajt, da bismo analizirali, statistički evidentirali i obradili podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju i o stranicama koje posećuju. Ovako prikupljene podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, omogućili Vam sigurniju kupovinu i prilagodili našu ponudu i izgled naših stranica Vašim interesovanjima.

Način korišćenja podataka i da li ih delimo sa trećim licima

Firma TAR Grand je u obavezi da poštuje poverljivost Vaših podataka. Nikada i ni na koji način nećemo zloupotrebiti Vaše privatne informacije.

Vaše lične podatke delimo sa trećim licima u cilju izvršenja prodajnog ugovora zaključenog sa Vama (na primer radi isporuke produžbine). Ugovori koje ovim povodom zaključujemo sa trećim licima i njihovo angažovanje podrazumevaju ugovaranje svrhe prosleđivanja ličnih podataka, a zabranu korišćenja u druge svrhe itd.

Dužina čuvanja podataka

Vaši podaci se nikada neće obrađivati više nego što je neophodno. Čuvaćemo ih samo onoliko koliko je to potrebno u cilju ostvarivanja svrhe zbog koje smo ih i prikupili. Podaci o ličnosti će se obrađivati do opoziva pristanka, osim u situacijama kada postoji neki drugi osnov za obradu.

Zaštita Vaših informacija

Ozbiljno shvatamo zaštitu Vaših podataka i preduzeli smo odgovarajuće organizacione i tehničke mere kako bismo zaštitili informacije koje prikupljamo. Pristup podacima i serverima je ograničen na ovlašćena lica. U slučaju pristupa ovlašćeno lice koristi dodeljeno korisničko ime i lozinku, a svako ovlašćeno lice ima odgovarajući nivo dozvoljene aktivnosti. Koristimo sigurne servere sa sigurnim pristupom informacijama, sa automatskim odbijanjem pristupa neovlašćenim licima.

Vaša prava

 1. Pravo na transparentno, istinito i blagovremeno informisanje u vezi obrade podataka o ličnosti
  2. Pravo da od kompanije TAR Grand zahtevate informaciju o tome da li se obrađuju Vaši podaci o ličnosti
  3. Pravo da se netačni podaci o ličnosti isprave ili dopune
  4. Pravo da se Vaši podaci o ličnosti izbrišu
  5. Pravo da opozovete pristanak na obradu podataka o ličnosti
  6. Pravo da prikupljene podatke o ličnosti primite u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, što uključuje i neometan prenos datih podataka drugom rukovaocu
  7. Pravo da u svakom trenutku podnesete kompaniji TAR Grand prigovor na obradu podataka o ličnosti kada je obrada neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa kao i u slučaju kada se podaci o ličnosti obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja
  8. Pravo da Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti podnesete pritužbu na postupanje kompanije TAR Grand po pitanju obrade podataka o ličnosti

Kontakt vezan za zaštitu podataka o ličnosti

Sva Vaša prava možete ostvariti ako nas kontaktirate na sledeće načine:
Putem slanja e-maila na adresu: haljine.grand@gmail.com
Putem slanja dopisa  na adresu sedišta: TAR Grand, Zrenjaninski put 153V.

Putem kontakt telefona:  +381 63 8277 578

Pravo na opoziv pristanka

Možete opozvati svoj pristanak na obradu Vaših podataka o ličnosti u bilo kom trenutku putem e-mail adrese:  haljine.grand@gmail.com TAR Grand će obrisati Vaše podatke o ličnosti i ukloniće Vašu adresu sa mailing liste.

Uz pravo na brisanje Vaših podataka o ličnosti skrećemo Vam pažnju da imate sva ostala prava propisana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. 

Pravo na podnošenje pritužbe Povereniku
Ukoliko smatrate da kompanija TAR Grand vrši obradu Vaših podataka o ličnosti suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u svakom trenutku možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Primena zakona i stupanje na snagu

Za sva ostala pitanja iz oblasti zaštite podataka o ličnosti primenjivaće se Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018). Ovaj Pravilnik stupa na snagu 22.08.2019. godine.

Izmene Politike o privatnosti

Sve izmene naše Politike privatnosti biće objavljene ovde kako biste bili u potpunosti obavešteni o zaštiti privatnosti koju nudimo i mogućnostima odabira koje su Vam na raspolaganju u pogledu našeg korišćenja ličnih informacija. Savetujemo Vam da se redovno upoznajete sa sadržinom naše Politike privatnosti.